REFERENCE

 

PREGLED NAJVAŽNIJIH REFERENCI


Naziv objekta: PPV Štrand, Novi Sad
Opis radova: Montaža opreme i cevovoda u objektu tehnološke pumpne stanice i u svim objektima na kompletnoj liniji ozona.

 


Naziv objekta: PPOV Rumenka, faza I, naselje Rumenka
Obim isporuke i opis radova: Isporuka i puštanje u rad sledeće opreme: Predtretmanska stanica i stanica za prijem fekalnog mulja sa pripadajućim elektroormanima, iDisc aeratori, HypreClassic mešalice, BSK® dekanteri, duvaljke.

Naziv objekta: PPOV Stepanovićevo, naselje Stepanovićevo
Obim isporuke i opis radova: Isporuka i puštanje u rad sledeće opreme: Predtretmanska stanica  sa pripadajućim elektroormanom, HypreClassic mešalice, BSK® dekanteri.


Naziv objekta: Crpna stanica GC 2, Novi Sad
Obim isporuke i opis radova: Montaža dve automatske grube rešetke, transportera i prese. Isporuka i montaža pet automatskih uzorkivača i uređaja za merenje protoka u otvorenim kanalima.

 


Naziv objekta: UPSO Šangaj, Novi Sad
Opis radova: Montaža uređaja za prijem fekalnog mulja. Isporuka i montaža ormana automatike.